POMAGAM
patronait

1,5%

b

faniMani

Wspieraj nas za darmo

KRS 0000 780 130

Fundacja Ktoś otrzymała status OPP z dniem 17.02.2023

Wpłać blikiem darowiznę na numer telefonu

500 055 724

Statut Fundacji Ktoś

z dnia 10.12.2022

Preambuła

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Art. 1. Ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 r.

Zwierzę to Ktoś, nie coś.

Fundacja Ktoś została powołana w 2019 r. celem niesienia pomocy oraz ochrony praw zwierząt w szczególności koni jak również edukowania w kierunku postrzegania zwierząt jako istoty zdolne do odczuwania i wyrażania emocji, mające prawo do życia, godności, realizowania swoich potrzeb i komunikacji a także ochrony i opieki ze strony człowieka. Fundacja prowadzi Azyl Ktosiowo, gdzie schronienie otrzymały uratowane zwierzęta. Zwierzęta w Azylu odzyskują radość życia, są leczone i rehabilitowane, otrzymują miłość i poznają człowieka od tej dobrej strony. W Azylu Ktosiowo ludzie pomagają zwierzętom a zwierzęta ludziom.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Ktoś została powołana przez Renatę Wójcik aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 2 B przed asesorem notarialnym Anetą Wienconek zarejestrowanym w rep. A pod numerem 458/2019.
 2. Fundacja Ktoś działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz.97 z późniejszymi zmianami, ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2003 Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.1997 Nr 111 poz.724 z późniejszymi zmianami) oraz z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji Ktoś jest Zielonka.
 3. Fundacja Ktoś jest powołana na czas nieokreślony.
 4. Terenem działania Fundacji Ktoś jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe.
 6. Fundacja Ktoś może prowadzić swoją działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest to uzasadnione realizacją jej celów.
 7. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister właściwy dla spraw rolnictwa.
 8. Fundacja może tworzyć spółki, przystępować do nich, przystępować do fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów prawa, jeżeli prowadzi to do realizacji celów statutowych Fundacji.
 9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w Fundacji

Rozdział 2.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 3.

 1. Fundacja Ktoś prowadzi działalność społecznie użyteczną, w tym w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 4.

Cele Fundacji
 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i opieką.
 2. Propagowanie wartości postrzegania zwierząt jako istoty czujące, doświadczające emocji i mające prawo do życia oraz spełniania potrzeb gatunkowych.
 3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie ochrony zwierząt, środowiska i ekologii.
 4. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwej świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.
 5. Wspieranie działalności społecznej, kulturowej i oświatowej na rzecz obrony i ochrony praw zwierząt.
 6. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.
 7. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie.
 8. Wspieranie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Wspieranie inicjatyw dotyczących ochrony zdrowia, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym
 10. Wspieranie turystyki regionalnej.
 11. Działalność charytatywna.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Występowanie w obronie praw zwierząt, w tym inicjowanie postępowań karnych, cywilnych, administracyjnych.
 2. Prowadzenie azylu dla przyjętych pod opiekę zwierząt.
 3. Diagnozowanie, rehabilitację i leczenie uratowanych zwierząt.
 4. Pomoc zwierzętom potrzebującym ochrony przed znęcaniem się, porzuceniem, przed śmiercią w rzeźni, innymi formami niewłaściwego traktowania a w razie konieczności wykupienie ich z miejsca pobytu.
 5. Organizowanie wsparcia i pomocy osobom mającym problem z zabezpieczeniem potrzeb zwierząt pozostających pod ich opieką.
 6. Rozpowszechnianie wiedzy na temat odczuwania przez zwierzęta emocji, ich zwyczajów i potrzeb.
 7. Współpraca z wszelkimi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, środkami masowego przekazu propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt, zajmującymi się ochroną ich praw i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa wobec nich.
 8. Współpraca z organami samorządu terytorialnego w sprawach związanych z realizacją zadań statutowych.
 9. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
 10. Działalność oświatowa, edukacyjna i kulturalna ukierunkowana na poszanowanie przyrody, ochronę środowiska, ekologię i ochronę praw zwierząt.
 11. Organizowanie festynów, imprez i pikników, wydarzeń kulturalnych, wystaw, koncertów, festiwali, spotkań, i konkursów w zakresie objętym celami Fundacji.
 12. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 13. Zwiększanie świadomości społeczeństwa w postrzeganiu zwierząt jako istoty zdolne do odczuwania.
 14. Promowanie kontaktu ze zwierzętami jako sposobu na minimalizowanie problemów zdrowotnych i zaburzeń w funkcjonowaniu i zapobieganiu depresji.
 15. Prowadzenie miejsca wspólnej aktywności dla lokalnej społeczności, promowanie historii regionu.
 16. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 17. Prowadzenie działalności kulturalnej związanej ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 18. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej w szczególności wykładów i warsztatów w zakresie ochrony zwierząt, środowiska i ekologii.
 19. Prowadzenie profilaktycznej działalności terapeutycznej i edukacyjnej, w szczególności w zakresie przeciwdziałania przemocy, zaburzeniom w budowaniu relacji społecznych oraz rozwijającej umiejętności radzenia sobie ze stresem i zapobieganiu depresji.
 20. Prowadzenie zajęć terapeutycznych opartych na kontakcie ze zwierzętami.
 21. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej w zakresie realizacji celów statutowych.
 22. Popularyzacja celów Fundacji poprzez reklamę medialną i wizualną.
 23. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
 24. Organizowanie aukcji przedmiotów i usług przekazanych przez wolontariuszy i darczyńców, z których dochód przeznaczony będzie na utrzymanie zwierząt pozostających pod opieką fundacji.
 25. Pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej oraz od instytucji państwowych i samorządowych.
 26. Organizowanie akcji wolontariatu, aktywizacja wolontariuszy w opiece nad uratowanymi zwierzętami oraz uczestnictwo w akcjach na rzecz praw zwierząt, ochrony środowiska i ekologii.
 27. Promowanie wolontariatu jako sposobu na atrakcyjne i wartościowe społecznie spędzanie wolnego czasu.
 28. Działalność adopcyjna, organizowanie adopcji wirtualnych oraz adopcji stacjonarnych uratowanych zwierząt.
 29. Stworzenie mobilnych odpowiednio przeszkolonych inspektorów ds. ochrony zwierząt współpracujących z instytucjami państwowymi w celu realizacji uprawnień nadanych im na mocy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami).
 30. Podejmowanie, w granicach obowiązującego prawa, wszelkich innych działań służących realizacji zadań statutowych.

§ 6.

 1. Fundacja angażuje się we wszystkie sfery życia publicznego, jeżeli ma to związek z działalnością na rzecz praw zwierząt i środowiska
 2. Fundacja realizuje zapisy art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Fundacja opiera działalność na bez profitowej aktywności członków, może jednak zatrudniać pracowników i zlecać określone zadania innym podmiotom na warunkach określonych uchwałą Zarządu.
 4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych jednostek posiadających osobowość prawną oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami określonymi przez Fundację oraz podejmować się realizacji zleconych zadań administracji publicznej.

Rozdział 3.

Organy Fundacji.

Zarząd

Rada Fundacji

Zarząd

§ 7.

 1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do trzech Członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 3. Fundator może być Członkiem Zarządu i pełnić w nim funkcję Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 8.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone przez postanowienia Statutu do kompetencji innych organów a w szczególności: kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizacją celów statutowych, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, zatrudnianie pracowników i ustalaniu wysokości wynagrodzenia.
 3. Do składania oświadczenia woli i zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.

§ 9.

 1. Zarząd może delegować do wykonania określonego zadania Członka Zarządu.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów i wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Fundatora.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek: złożenia pisemnej rezygnacji do Fundatora, śmierci, utraty praw publicznych, skazania za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, odwołania przez Fundatora w sytuacji sprzeniewierzenie się celom działalności Fundacji lub utarty zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji.

§ 10.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, których treść ustalana jest w głosowaniu jawnym.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, których treść ustalana jest w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum dwóch członków Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu.
 7. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
Rada Fundacji

§ 11.

 1. Rada Fundacji składa się od dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, w tym Przewodniczącego Rady.
 2. Kadencja Rady trwa cztery lata.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek: złożenia pisemnej rezygnacji do Fundatora, śmierci, utraty praw publicznych, skazania za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, odwołania przez Fundatora w sytuacji sprzeniewierzenie się celom działalności Fundacji lub utarty zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji.

§ 12.

 1. Rada Fundacji stanowi organ wewnętrznej kontroli, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywanej kontroli.

§ 13.

 1. Sprawowanie kontroli nad zgodnością działalności Zarządu ze statutem, przepisami prawa i interesem Fundacji.
 2. Opiniowanie na wniosek Zarządu sprawy przedłożone przez Zarząd.
 3. Opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji.
 4. Występowanie z wnioskami o kierunki działań Fundacji.

§ 14.

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, również wobec Fundatora.
 2. Nie byli skazani prawomocny wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji.
 4. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 15.

 1. Rada Fundacji decyzje podejmuje w formie uchwał, których treść ustalana jest w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za zgodą Członków Rady lub poprzez organizowanie spotkań online.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum dwóch Członków Rady, w razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku w obecności minimum dwóch Członków Rady i mogą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.
 6. O posiedzeniu Rady muszą być poinformowani wszyscy Członkowie Rady.

Rozdział 4.

Sposób reprezentacji.

§ 16.

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes zarządu jednoosobowo.
 2. Możliwe jest udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa innej osobie do prowadzenia poszczególnych spraw na zasadach określonych w prawie cywilnym.

Rozdział 5.

Majątek i dochody.

§ 17.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc zł) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz nieruchomości i ruchomości i inne składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
 2. Fundacja uzyskuje środki na swoją działalność z:
  1. funduszu założycielskiego
  2. darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy,
  3. dotacji i subwencji osób prawnych,
  4. dochodów majątku ruchomego i nieruchomego,
  5. dotacji Unii Europejskiej,
  6. papierów wartościowych,
  7. dochodów z praw majątkowych fundacji,
  8. wpływów ofiarności publicznej za pomocą zbiórek i imprez publicznych,
  9. dochodów z lokat kapitałowych i odsetek bankowych,
  10. wpływów z działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej,
  11. innych wpływów.

§ 18.

Fundacji zabrania się:
 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku w obecności minimum dwóch Członków Rady i mogą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.
 6. O posiedzeniu Rady muszą być poinformowani wszyscy Członkowie Rady.

§ 19.

Zgody Zarządu wymaga:
 1. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości.
 2. Zaciąganie kredytów bądź pożyczek.
 3. Rozporządzenie składnikami majątku lub zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 5000,00 zł
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 20.

 1. Jeśli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystywania, Fundacja może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy.

Rozdział 6.

Rodzaje działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

§ 21.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
   Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
  1. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  2. 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.
  3. 01.49.Z – Chów i hodowla pozostałych zwierząt.
  4. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
  5. Pozostała działalność zgodnie z celami Fundacji nie wykazana jako działalność odpłatna.
   Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
  1. 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.
  2. 01.49.Z – Chów i hodowla pozostałych zwierząt.
  3. 55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe.
  4. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
  5. 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – organizowanie imprez plenerowych
  6. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

§ 22.

 1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Cały dochód Fundacji z działalności gospodarczej przeznaczany jest na finansowanie działalności statutowej (działalność pożytku publicznego).
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
  1. 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.
  2. 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.
  3. 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.
  4. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
  5. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.
  6. 74.20.Z – Działalność fotograficzna.
  7. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  8. 85.59.Z – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  9. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
  10. 86.90.Z – Działalność fizjoterapeutyczna.
  11. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  12. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 23.

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.
 3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
 4. W sytuacji likwidacji majątku Fundacji będące pod opieką zwierzęta nie mogą być traktowane jako składniki majątkowe, likwidatorzy lub inne instytucje prowadzące lub nadzorujące likwidację zobowiązane są zapewnić zwierzętom właściwą opiekę w miejscu gwarantującym im bezpieczeństwo i respektowanie ich prawa do życia.

§ 24.

 1. Zmiana statutu i celów Fundacji może nastąpić wyłącznie decyzją Fundatora.
 2. W razie śmierci Fundatora lub braku możliwości podejmowania przez niego działań funkcje i kompetencje statutowe Fundatora przechodzą na Prezesa lub kolejno Wiceprezesa Fundacji.

§ 25.

 1. Wraz z wejściem w życie niniejszego Statutu tracą moc zapisy i postanowienia Statutu z dnia 21 marca 2019 r. zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Fundacji Ktoś

Powrót