POMAGAM
patronait

1,5%

b

faniMani

Wspieraj nas za darmo

KRS 0000 780 130

Fundacja Ktoś otrzymała status OPP z dniem 17.02.2023

Wpłać blikiem darowiznę na numer telefonu

500 055 724

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ktoś w okresie

od 01.01.2022 do 31.12.2022

Nazwa Fundacji i jej siedziba:

Fundacja Ktoś

ul. Zielone Łąki 24/1 05-220 Zielonka

Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem:

KRS: 0000780130

REGON: 383005880

NIP: 1251692243

Wpisu do KRS dokonano w dniu: 03.04.2019

Telefon: 501000774

E-mail: biuro@fundacjaktos.org

Bank Millenium SA

Nr konta bankowego PLN: 54 1160 2202 0000 0003 7632 7240

Nr konta bankowego EUR: 46 1160 2202 0000 0003 7643 1562

Nr konta bankowego GBP: 98 1160 2202 0000 0004 8412 1093

Nr konta bankowego VAT: 37 1160 2202 0000 0003 7632 7255

Skład Zarządu Fundacji Ktoś w okresie sprawozdawczym:

 1. Renata Wójcik - Prezes
 2. Małgorzata Siatkowska - Wiceprezes

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana składu Zarządu. Na mocy uchwały z dnia 11.04.2022 jako członek Zarządu z funkcją Wiceprezes Zarządu w miejsce Pauliny Pasieki została powołana Małgorzata Siatkowska (wpis do KRS z dnia 04.08.2022).

Cele statutowe:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i opieką.
 2. Propagowanie wartości postrzegania zwierząt jako istoty czujące oraz umiłowania świata zwierząt i przyrody.
 3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie ochrony zwierząt, środowiska i ekologii.
 4. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwej świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.
 5. Wspieranie działalności społecznej, kulturowej i oświatowej na rzecz obrony i ochrony praw zwierząt.
 6. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.
 7. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 10. Promocja i organizacja wolontariatu.

W okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała zadania w następujących obszarach:

Działalność społeczna na rzecz obrony i ochrony praw zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym, porzuconych, chorych, maltretowanych, kalekich, niezdolnych do pracy lub dalszego użytkowania:

 • Przyjęcie pod opiekę w formie darowizny 4 koni z Ukrainy (Vivat, Ebert, Dżim i Orlik).
 • Przyjęcie pod opiekę w formie darowizny kuca po urazie miednicy (Niunio).
 • Przyjęcie pod opiekę porzuconego w trakcie leczenia kuca i zapewnienie mu warunków zgodnie z jego potrzebami (Felek).
 • Zakup chorego źrebaka w kwocie 3000,00 zł bezpośrednio od rolnika, którego nie było stać na leczenie.
 • Przyjęcie pod opiekę 3 kotków, w tym 2 kotki od innej organizacji i 1 porzucony w naszym Azylu.
 • Przyjęcie pod opiekę 8 kóz, w tym 1 koza umarła.
 • Przyjęcie pod opiekę zwierząt pochodzących z interwencji (sunia ze szczeniętami). Zapewnienie leczenia szczeniakom chorym na parwowirozę (jeden z nich nie przeżył); powierzenie suni i szczenięcia pod opiekę do domów adopcyjnych.
 • Zapewnienie leczenia, rehabilitacji chorym koniom będącym pod opieką fundacji. Poddanie leczeniu szpitalnemu oraz zapewnienie profilaktyki, takiej jak: szczepienia, odrobaczanie i zabiegi kowalskie.
 • Eutanazja z przyczyn humanitarnych 3 chorych kucy (Anja, Konwalia i Ferdek).
 • Eutanazja w klinice podczas leczenia klaczy Sasja (koń w adopcji) oraz klaczy Paula w domu adopcyjnym – nawrót choroby o podłożu neurologicznym.
 • Przekazanie darowizną 20 koni oraz umową adopcji 2 konie pod opiekę Stowarzyszenia Ktosiowo Krępa – działania wskutek wewnętrznego podziału organizacji na dwa azyle. Nowo powstałe Stowarzyszenie przejęło opiekę nad Azylem w Krępie (jako autonomiczna, niezależna organizacja społeczna o statusie stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Poddębicach).
 • Zabezpieczenie wychudzonego kotka i powierzenie go w opiekę organizacji zajmującej się kotami.
 • Powołanie Inspektora ds. Ochrony Zwierząt.
 • Reprezentowanie zaniedbanego kuca o imieniu Anja w sprawie karnej zakończonej wyrokiem skazującym za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.
 • Sprawowanie opieki nad kucem o imieniu Filuś pochodzącym z interwencyjnego odbioru, kuc powierzony pod opiekę Fundacji Ktoś na mocy decyzji administracyjnej o czasowym odbiorze kuca.
 • Zgłoszenie 7 sytuacji, w których zachodziło podejrzenie zaniedbania zwierząt (do właściwych terytorialne Powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych).
 • Zarejestrowanie gospodarstwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działalność o typie: siedziba stada i chów.
 • Sporządzenie opinii do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zielonka w 2022 r.

Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie budowania społecznej świadomości o prawach zwierząt i postrzegania zwierząt jako istoty czujące.

 • Edukowanie w kierunku postrzegania zwierząt jako istoty czujące, zdolne do wyrażania emocji oraz posiadające prawo do godnego życia za pomocą mediów społecznościowych i podczas spotkań/wydarzeń w Azylu Ktosiowo – w ramach kontynuacji działań z poprzednich lat.
 • W ramach współpracy z prof. Haliną Kowalską Pyłką powstało opowiadanie pt. „Ktosiowo” rozpoczynające książkę edukacyjną pt. „Opowiadania dla najmłodszych… i nie tylko”. Dochód ze sprzedaży książek autorka przekazuje organizacjom pomagającym zwierzętom.
 • Informowanie w mediach społecznościowych o sytuacji koni w Polsce, problemach chowu, transportu i uboju koni jako zwierząt rzeźnych.
 • Edukacja w kierunku rozumienia potrzeb koni, właściwej opieki i pielęgnacji.
 • Organizacja spotkań, wydarzeń na terenie azylu podczas których rodzice i dzieci poznają naturę konia i sposób opieki, uczą się współpracy, nawiązują nowe znajomości i pogłębiają relacje rodzinne oraz zwiększają poczucie własnej wartości.
 • Publikacje treści edukacyjnych w mediach społecznościowych.

Promocja i organizacja wolontariatu:

 • Organizowanie akcji wolontariatu, m.in. prace pielęgnacyjne, porządkowe i remontowe na terenie Azylu dla koni.
 • Aktywizacja wolontariuszy w opiece nad uratowanymi zwierzętami.
 • Ogłaszanie akcji w mediach społecznościowych w celu popularyzacji i wspierania wolontariatu jako formy wartościowego spędzania czasu.
 • organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Azylu, takich jak: Dzień Dziecka, warsztaty malarskie i ceramiczne przy współpracy z Centrum Kultury Gminy Mrozy (aktywizacja lokalnej społeczności).

Programy, projekty, akcje organizowane w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji oraz bieżących potrzeb:

 • Adopcje wirtualne jako forma wsparcia finansowego w utrzymaniu koni.
 • Zbiórki pieniężne we współpracy z Fundacją Ratujemy Zwierzaki za pośrednictwem portalu Ratujemy Zwierzaki.Pl.
 • Zbiórka pieniężna do puszek na podstawie zgody MSWiA o NR 2022/1940/OR (zbiórka zakończona, zebrana kwota: 1 171,71 zł).
 • Zbiórka pieniężna do puszek na podstawie zgody MSWiA o NR 2022/4265/OR (zbiórka trwająca do 30.06.2023).
 • Zbiórka korków w ramach projektu „Odkręć z nami życie Ktosiów” (zbiórka trwająca).
 • Zbiórka pieniężna na sadzenie drzew w Azylu.
 • Akcja promocyjna na przekazanie 1% we współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach Akcji „1% dla NGO” cel szczegółowy na rzecz Fundacji Ktoś.
 • Udział w wydarzeniach: „Wyprzedaż Garażowa Saska Kępa”, „Świtezianka”, „Jarmark Folkowy w Wilkowyjach”, „Wigilia pod chmurką”.

Współpraca z instytucjami i organizacjami oraz wsparcie i udzielanie pomocy:

 • Współpraca z organizacjami o zbieżnych celach poprzez rozpowszechnianie akcji innych organizacji.
 • Nawiązanie współpracy z gminnym ośrodkiem kultury GCK Mrozy i zorganizowanie w ramach współpracy wydarzeń oraz warsztatów dla lokalnej społeczności.
 • Przyjęcie na pobyt czasowy 3 koni od innych organizacji.
 • Pomoc humanitarna ludziom z obszarów objętych wojną w Ukrainie w wyżywieniu zwierząt gospodarskich poprzez organizację transportu paszy do Charkowa i przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na zakup siana (łączna wartość przekazanej darowizny 3700 Euro).
 • Udzielenie pomocy finansowej osobom prywatnym na leczenie i wyżywienie zwierząt domowych i gospodarskich w łącznej kwocie: 6 377,05 zł.
 • Udzielenie pomocy osobie prywatnej w leczeniu chorego konia w kwocie 301,74 zł (przekazana bezpośrednio na konto kliniki, w której koń był leczony).

Szkolenia, wykłady, spotkania itp.:

W ramach podnoszenia kompetencji członkowie Fundacji brali udział w:

 • Konferencji Naukowej: Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku,
 • webinarze: Żywienie konia wrzodowego,
 • kursie: „Czy zwierzęta mają prawa?” Uniwersytet Warszawski,
 • szkoleniu: „Podstawy behawiorystyki koni” – szkolenie dla wolontariuszy,
 • szkoleniu: „Praktyczne zastosowanie bajkoterapii podczas terapii z udziałem zwierząt”,
 • wywiadzie dla onet.pl w cyklu Onet Kobieta,
 • warsztatach stacjonarnych organizowanych w Azylu z behawiorystyki koni – szkolenie dla wolontariuszy,
 • studiach podyplomowych „Prawa zwierząt” – studia ukończone przez Członka Zarządu.

Fundacja dokonywała bieżących zakupów i ponosiła koszty na realizację wyżej wymienionych celów.

Fundacja Ktoś w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej.

W roku 2022 Fundacja podejmowała uchwały regulujące bieżącą działalność Fundacji.

Działania podjęte przez Fundację w czasie swojej działalności koncentrowały się na angażowaniu lokalnej społeczności w opiece nad zwierzętami i rozwojowi wolontariatu. Największym przedsięwzięciem oprócz edukacji było zorganizowanie pomocy dla stadniny koni w Charkowie w wyżywieniu zwierząt gospodarskich na obszarach objętych wojną w Ukrainie oraz przyjęcie pod opiekę zwierząt z Ukrainy.

Fundacja zapewniła leczenie, rehabilitację i właściwe warunki chorym koniom, poddała leczeniu szpitalnemu oraz niezbędnym operacjom, oraz w sytuacji konieczności trzy kucyki poddała humanitarnej eutanazji. W ramach kontynuacji działań z poprzednich lat Fundacja edukowała w kierunku postrzegania zwierząt jako istoty czujące, zdolne do wyrażania emocji oraz posiadające prawo do godnego życia.

Fundacja nawiązała współprace z gminnym ośrodkiem kultury GCK Mrozy i organizowała w ramach współpracy wydarzenia oraz warsztaty dla lokalnej społeczności. Fundacja w okresie sprawozdawczym zawierała umowy o wolontariat. Praca członków zarządu jest również pracą wolontariacką.

Fundacja na dzień 31.12.2022 miała pod prawną opieką: 31 koni w tym 9 koni w adopcji stacjonarnej, pod bezpośrednią opieką: 22 konie oraz inne gatunki zwierząt: 7 kóz, 3 koty i 2 psy.

Sytuacja finansowa:

W roku 2022 Fundacja Ktoś uzyskała przychód z działalności statutowej w wysokości: 476 182,48 zł, który pochodził z darowizn. Środki przeznaczone zostały niemalże w całości na realizację celów statutowych. Fundacja uzyskała dodatkowo przychód operacyjny (Umorzenie zobowiązania, zwolnienie z długu 8.610,00 Zaokrąglenia i drobne przeksięgowania zobowiązań umorzonych 12,59 zł)

Zysk Fundacji wyniósł: 14.675,87 zł. Do zysku zostały doliczone kwoty z umorzenia. W roku 2022 Fundacja Ktoś poniosła koszty statutowe w łącznej wysokości: 470 091,13 zł, w tym na administrację przeznaczono kwotę: 14 093,21 zł, a na wynagrodzenie kwotę: 39 022,36 zł.

Fundacja korzysta z czterech kont bankowych w banku Millenium – konta głównego, konta do transakcji w euro, gbp i konta VAT oraz dodatkowego konta w M-Bank do przelewów blik (pod nr telefonu 500 055 724). Fundacja przyjmowała darowizny również poprzez operatora płatności PayPal: ktos@fundacjaktos.org.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W roku 2022 Fundacja Ktoś zatrudniała na umowę o pracę i wypłacała wynagrodzenie jednemu pracownikowi. Zarząd swą pracę wykonywał w ramach wolontariatu – nie pobierał wynagrodzenia.

Fundacja nie zawierała umów zlecenia, nie udzielała pożyczek, nie posiada akcji, obligacji, nieruchomości (tylko dzierżawione), środków trwałych, nie ma zobowiązań, nie świadczy usług na rzecz podmiotów państwowych ani samorządowych; podatkowo rozlicza się na bieżąco, nie dokonywała rozliczeń gotówkowych na kwotę przekraczającą 15 000,00 zł, nie jest instytucją zobowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Fundacja zawarła umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 500 000,00 zł przy składce 538,00 zł rocznie oraz ubezpieczenia NNW grupowe z sumą ubezpieczenia 10 000,00 zł przy składce rocznej 240,00 zł.

Fundacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego – w okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 do 31.12.2022 pozyskała środki w kwocie 24 899,00 zł za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych, którego celem jest wspieranie i animowanie innych organizacji w ramach Akcji „1% dla NGO”.

Fundacja w dniu 10.12.2022 złożyła wniosek do KRS o uzyskanie statusu OPP, zmiany statutu fundacji, powołania Rady Fundacji.

W 2022 r. Fundacja Ktoś została poddana dwukrotnie kontroli weterynaryjnej.

 • Kontrola SPIWET – gospodarstwa (dobrostan zwierząt) z dnia 13.06.2022 – bez zastrzeżeń i uwag.
 • Kontrola SPIWET – gospodarstwa (dobrostan zwierząt) z dnia 21.12.2022 – bez zastrzeżeń i uwag.

Zarząd Fundacji Ktoś

Powrót