POMAGAM
patronait

1,5%

b

faniMani

Wspieraj nas za darmo

KRS 0000 780 130

Fundacja Ktoś otrzymała status OPP z dniem 17.02.2023

Wpłać blikiem darowiznę na numer telefonu

500 055 724

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ktoś w okresie

od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nazwa Fundacji i jej siedziba:

Fundacja Ktoś

ul. Zielone Łąki 24/1 05-220 Zielonka

Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem:

KRS: 0000780130

REGON: 383005880

NIP: 1251692243

Wpisu do KRS dokonano w dniu: 03.04.2019

Telefon: 501000774

E-mail: biuro@fundacjaktos.org

Bank Millenium SA

Nr konta bankowego PLN: 54 1160 2202 0000 0003 7632 7240

Nr konta bankowego VAT: 37 1160 2202 0000 0003 7632 7255

Nr konta bankowego EUR: 46 1160 2202 0000 0003 7643 1562

Skład Zarządu Fundacji Ktoś w okresie sprawozdawczym:

 1. Renata Wójcik - Prezes
 2. Paulina Pasieka - Wiceprezes

Cele statutowe:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i opieką.
 2. Propagowanie wartości postrzegania zwierząt jako istoty czujące oraz umiłowania świata zwierząt i przyrody.
 3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie ochrony zwierząt, środowiska i ekologii.
 4. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwej świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.
 5. Wspieranie działalności społecznej, kulturowej i oświatowej na rzecz obrony i ochrony praw zwierząt.
 6. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.
 7. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.

W okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała zadania w następujących obszarach:

Działalność społeczna na rzecz obrony i ochrony praw zwierząt o przeznaczeniu rzeźnym, porzuconych, chorych, maltretowanych, kalekich, niezdolnych do pracy lub dalszego użytkowania:

 • Założenie w Antoninie Azylu dla koni chorych i kalekich, w którym schronienie otrzymało łącznie 12 koni.
 • Zapewnienie opieki w domach adopcyjnych dla 2 koni oraz przekazanie pod opiekę innej organizacji 3 lisów i 2 norek z fermy futrzarskiej.
 • Diagnozowanie, rehabilitację i leczenie uratowanych zwierząt.
 • Przyjęcie w formie darowizny pod prawną opiekę zwierząt uratowanych bądź zagrożonych rzeźnią w ilości: 1 koń i 1 kotna koza.
 • Wykup przed rzeźnią 13 koni na łączną kwotę 49 151,00 zł.
 • Zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii o przeprowadzenie kontroli – sprawdzenie dobrostanu koni w związku ze zgłoszonymi do Fundacji przypadkami zaniedbania zwierząt (1 zgłoszenie).
 • Objęcie opieką lekarską oraz leczeniem specjalistycznym i rehabilitacją 8 koni (w tym leczenie szpitalne dla 4 koni). Na ten cel zostały wydane środki w kwocie 67 594,86 zł. Klacz Holi została poddana eutanazji wskutekm komplikacji po cesarskim cięciu, źrebak również nie przeżył.
 • Zapewnienie opieki i spełnienie indywidualnych wymagań zdrowotnych dla koni chorych i starych.
 • Szukanie i umieszczanie uratowanych koni w domach adopcyjnych i sprawowanie kontroli nad dobrostanem powierzonych zwierząt.
 • Powrót z adopcji stacjonarnej 3 koni.
 • Udział w targu koni Skaryszew 2020, kontrola warunków i wykup 2 koni (w tym 1 źrebna klacz przekazana na rzecz Fundacji Inter Pares).
 • Remont ogrodzenia stałego oraz elektrycznego, budowa wiaty i wzmocnienie konstrukcji starej wiaty.
 • Założenie monitoringu w Azylu Ktosiowo.
 • Wyposażenie Azylu w niezbędny drobny sprzęt do obsługi zwierząt i terenu.
 • Wyposażenie Fundacji, aby mogła udzielać pomocy w zabezpieczeniu zwierząt małych - zakup transporterów i kojca.

Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie budowania społecznej świadomości o prawach zwierząt i postrzegania zwierząt jako istoty czujące:

 • Informowanie w mediach społecznościowych o sytuacji koni w Polsce, problemach chowu, transportu i uboju koni jako zwierząt rzeźnych.
 • Edukacja w kierunku rozumienia potrzeb koni, ich właściwej opieki i pielęgnacji.
 • Organizacja spotkań dla rodzin adopcyjnych, podczas których rodzice i dzieci poznają naturę konia i sposób opieki, uczą się współpracy, nawiązują nowe znajomości i pogłębiają relacje rodzinne oraz zwiększają poczucie własnej wartości.
 • Przyjęcie w formie darowizny pod prawną opiekę zwierząt uratowanych bądź zagrożonych rzeźnią w ilości: 1 koń i 1 kotna koza.
 • Publikacje treści edukacyjnych w mediach społecznościowych.
 • Udział w programie TVN24 ukazującym problem zwierząt w dobie pandemii.
 • Udział w programie TV Toya z apelem o pomoc dla koni.
 • Organizowanie akcji wolontariatu m.in. prace pielęgnacyjne, porządkowe i remontowe na terenie Azylu dla koni.
 • Aktywizacja wolontariuszy w opiece nad uratowanymi zwierzętami.
 • Ogłaszanie akcji w mediach społecznościowych w celu popularyzacji i wspierania wolontariatu jako formy wartościowego spędzania czasu
 • Angażowanie dzieci i młodzieży w prace porządkowe oraz czynności pielęgnacyjne, a także do spędzania czasu na łonie natury bez dostępu do urządzeń mobilnych.
 • Opieka nad źrebakiem - karmienie oraz rehabilitacja (intensywna opieka zakończona sukcesem).
 • Pozyskanie w ramach wolontariatu pomocy w redagowaniu informacji, tekstów, pism.
 • Pozyskanie współpracy pro bono z prawnikiem.
 • Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wolontariusza.

Programy, projekty, akcje organizowane w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji oraz bieżących potrzeb:

 • Rozwój adopcji wirtualnych jako formy wsparcia w utrzymaniu koni.
 • Zbiórki pieniężne na portalu Ratujemy Zwierzaki.Pl.
 • Zbiórka darów potrzebnych dla koni m.in. lizawki, derki, pasza.
 • Akcja promocyjna na przekazanie 1% we współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach Akcji „1% dla NGO” cel szczegółowy na rzecz Fundacji Ktoś.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Końskie wsparcie” w ramach projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (bez dotacji).
 • Złożenie wniosku o dotację w ramach PROO na lata 2018-2030 (bez dotacji).

Współpraca z instytucjami i organizacjami oraz wsparcie i udzielanie pomocy:

 • Współpraca z organizacjami o zbieżnych celach poprzez: rozpowszechniane informacji o akcjach innych organizacji, m.in. petycji dotyczącej uznania koni za zwierzęta towarzyszące człowiekowi; informowania za pomocą mediów społecznościowych o ważnych wydarzeniach innych organizacjach.
 • Udzielenie pomocy innej organizacji poprzez opłacenie leczenia konia Knieja i źrebaka Aprilisa w kwocie 900 zł.
 • Udzielenie pomocy osobie prywatnej poprzez opłacenie leczenia konia Horysa w kwocie 1000 zł.
 • Udzielenie pomocy osobie prywatnej poprzez zakup paszy i suplementów dla starej klaczy Mgiełka w kwocie 461,99 zł.
 • Udzielenie pomocy osobie prywatnej w postaci opłacenia wizyt kowala u chorego konia Ferdka w kwocie 240 zł.
 • Udzielenie pomocy osobie prywatnej w postaci przekazania suplementów dla chorego konia Bucefała w kwocie 195 zł
 • Przekazanie w darowiźnie konia wykupionego w Skaryszewie na rzecz organizacji Fundacja Inter Pares o zbieżnych celach.
 • Przyjęcie darowizny - ciężko chorego kuca Ferdek (wymagającego opieki lekarskiej i rehabilitacji)
 • Zawarcie umowy z Safe Animal na promocję czipowania zwierząt jako środka zapobiegania bezdomności.

Szkolenia, wykłady itp.:

Członkowie Fundacji i wolontariusze uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych:

 • webinar: Żywienie koni,
 • webinar: Profilaktyka i leczenie koni,
 • webinar: Behawiorystyka koni,
 • kurs pierwszej pomocy BLS,
 • warsztaty masażu dla koni (jedna osoba).

Fundacja dokonywała bieżących zakupów i ponosiła koszty na realizację wyżej wymienionych celów.

Fundacja na dzień 31.12.2020 miała pod prawną opieką: 46 koni i 3 kozy, pod bezpośrednią opieką: 25 koni, a 21 koni przebywało w adopcji stacjonarnej.

Fundacja Ktoś nie prowadziła działalności gospodarczej.

W roku 2020 Fundacja podejmowała uchwały regulujące bieżącą działalność Fundacji.

Sytuacja finansowa:

W roku 2020 Fundacja Ktoś uzyskała przychód w wysokości: 365 193,85 zł, który pochodził z darowizn. Wpłaty dokonywane były wyłącznie przelewem na konto główne Fundacji. Środki przeznaczone zostały niemalże w całości na realizację celów statutowych. Zysk Fundacji wyniósł: 2 675,87 zł.

W roku 2020 Fundacja Ktoś poniosła koszty statutowe w łącznej wysokości: 362 499,74 zł, w tym na administrację przeznaczono kwotę: 18 277,16 zł. Koszty finansowe wyniosły: 18,24 zł.

Fundacja korzysta z trzech kont bankowych w banku Millenium – konta głównego, konta do transakcji w EUR i konta VAT.

Fundacja nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 do 31.12.2020 pozyskała środki w kwocie 4571 zł za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych, którego celem jest wspieranie i animowanie innych organizacji w ramach Akcji „1% dla NGO”.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

W roku 2020 Fundacja Ktoś nikogo nie zatrudniała - opierała swe działania na pracy wolontariackiej. Tak też pracował zarząd. Obsługa koni odbywała się przez usługi zewnętrzne, część koni przebywało w pensjonacie.

Fundacja nie udzielała pożyczek, nie posiada akcji, obligacji, nieruchomości, środków trwałych, nie ma zobowiązań, nie świadczy usług na rzecz podmiotów państwowych ani samorządowych; podatkowo rozlicza się na bieżąco, nie dokonywała rozliczeń gotówkowych na kwotę przekraczającą 10 000 euro, nie jest instytucją zobowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundacja zawierała umowy z wolontariuszami. Jeden wolontariusz został objęty ubezpieczeniem.

W 2020 roku Fundacja Ktoś nie była poddana kontroli.

Zarząd Fundacji Ktoś

Powrót